Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

<< <  … 32 33 34 35 36 37 38 …  > >>

Hripa d.o.o.: Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 10. Rujan 2018.
hripa-doo-540.jpg
Obavještavamo poštovane mještane i goste da će se odvoz komunalnog otpada počevši od utorka 11.09.2018. godine obavljati prema ljetnom raporedu (dva puta tjedno) tj. utorkom i petkom.
 
Zahvaljujemo na razumijevanju!
 
HRIPA d.o.o. za komunalnu djelatnost, Kali

Posada ribarice neozlijeđena u požaru

Kategorija: Priopćenja
Objavljeno: 7. Rujan 2018.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture:
 
Požar na ribarici izbio je 05.09.2018. tijekom plovidbe kanalom između otoka Ugljan i otoka Iža, a posada ribarice je srećom neozlijeđena, zahvaljujući pravovremenoj evakuaciji. Prema ribarici u požaru poduzete su spasilačke aktivnosti u kojima su u samome početku sudjelovale i posade putničkog trajekta te privatne ribarice.

 

Unatoč dužem trajanju požara, ribarica 'Arkaj' nije pretrpjela oštećenja zbog kojih bi postojala opasnost od potonuća, a na pozicijama gašenja požara za sada nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša.

Dječji vrtić "Srdelica" Kali: Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice

Kategorija: NATJEČAJI
Objavljeno: 6. Rujan 2018.

Upravno vijeće dječjeg vrtića "Srdelica" Kali raspisuje:

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice

- jedan (1) izvršitelj/ica - na neodređeno radno vrijeme - puno radno vrijeme

 

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Hripa d.o.o.: Obavijest o promjeni rasporeda odvoza komunalnog otpada

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 6. Rujan 2018.
hripa-doo-540.jpg
Obavještavamo poštovane mještane i goste da će se odvoz komunalnog otpada počevši od utorka 11.09.2018. godine obavljati prema ljetnom raporedu (dva puta tjedno) tj. utorkom i petkom.
 
Zahvaljujemo na razumijevanju!
 
HRIPA d.o.o. za komunalnu djelatnost, Kali

Općina Kali sklopila ugovor o nabavi 1400 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 5. Rujan 2018.
fzoeu_kante_540.jpg
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općina Kali sklopili su ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na temelju Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.
 
Procijenjeni iznos nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za potrebe Općine Kali iznosi 369.277,00 kune, s time da će Fond financirati 85 %, a Općina Kali 15% ukupnog iznosa.
 
Sukladno odobrenim sredstvima, nabavit će se spremnici za reciklabilni otpad (papir/karton, plastika i staklo) te kućni komposteri za kompostiranje biootpada.
 
Nabavljena količina spremnika bit će dovoljna da svako kućanstvo u Općini Kali dobije na korištenje po jedan spremnik za odvojeno prikupljanje papira i plastike te vrtni komposter za ona kućanstva koja se odluče na kućno kompostiranje.
 
Kroz ovaj projekt će se nabaviti ukupno 900 plastičnih kanti volumena 240 litara za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada (papir, plastika, staklo) i 500 kompostera volumena 200 litara za biootpad.
 
Cilj ove mjere je da se do 2020. poveća stopa odvojenog prikupljanja komunalnog otpada za 4% u odnosu na 2016.

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 5. Rujan 2018.
ZAPISNIK sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali, Trg Marnjive 23, dana 07.06.2018. godine s početkom u 17,00 sati.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Suglasnost na cjenik usluga prikupljanja i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 3. Rujan 2018.
Općinski načelnik Marko Kolega, dr. med., donosi:
 
Z A K LJ U Č A K
 
1. Daje se suglasnost Trgovačkom društvu Hripa d.o.o. Kali na cjenik usluge prikupljanja i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za kućanstva s mogućnošću odvoza min. 2X tjedno, od 8. lipnja 2018. godine, koji se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio...
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

<< <  … 32 33 34 35 36 37 38 …  > >>